XX Cto. de Asturias de Kumite y Goshin Shobu

06 Asturias Kumite y Goshin 2008

Loading Image