XX Cto. de Asturias de Kumite y Goshin Shobu

09 Asturias Kumite y Goshin 2008

Loading Image