XX Cto. de Asturias de Kumite y Goshin Shobu

17 Asturias Kumite y Goshin 2008

Loading Image