Katas y Goshin Shobu 2005
Curso de Tai-Jitsu en Corvera 26/11/2005
Curso Corvera 01

Curso Corvera 01

Curso Corvera 02

Curso Corvera 02

Curso Corvera 03

Curso Corvera 03

Curso Corvera 04

Curso Corvera 04

Curso Corvera 05

Curso Corvera 05

Curso Corvera 06

Curso Corvera 06

Curso Corvera 07

Curso Corvera 07

Curso Corvera 08

Curso Corvera 08

Curso Corvera 09

Curso Corvera 09

Curso Corvera 10

Curso Corvera 10

Curso Corvera 11

Curso Corvera 11

Curso Corvera 12

Curso Corvera 12

Curso Corvera 13

Curso Corvera 13

Curso Corvera 14

Curso Corvera 14

Curso Corvera 15

Curso Corvera 15

Curso Corvera 16

Curso Corvera 16