Curso Kuniyuki Kai
Curso de Tai-Jitsu. Maestro Kuniyuki Kai. Paris 21-22/01/2006
Brindis Kai

Brindis Kai

demo1

demo1

demos

demos

expli

expli

grupo

grupo

med Kai

med Kai

Rega. Kai

Rega. Kai

Reg Sato

Reg Sato

Joaq libro a Kai

Joaq libro a Kai

Joaq, Sato, Roland, Kai, Georg

Joaq, Sato, Roland, Kai, Georg

Joaq, Sato. Hern, Kai Geor

Joaq, Sato. Hern, Kai Geor

Kai, Joaq, Sato

Kai, Joaq, Sato

Kai, joquín, Sato

Kai, joquín, Sato