XXIII Cto. de Asturias de Kumite
Prensa del campeonato asturiano de kumite 2011. Llanera 07/05/2011.
elbudoka_10052011

elbudoka_10052011

KarateDoNews_10052011

KarateDoNews_10052011

lne_11052011

lne_11052011